На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. №94К-1245-2/15.07.2020г. е издадена Заповед №1238/24.07.2020г.- за разрешаване изработване на проект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване за поземлен имот №77195.703.831, кв.1039, ж.р. „Кенана“ гр. Хасково.

 С плана за регулация за поземлен имот №77195.703.831, кв.1039 по КК на гр. Хасково да се отреди самостоятелен УПИ ІХ с конкретно предназначение „за жилищно застрояване“, като се съобрази с действащата улична регулация и вътрешните регулационни линии се поставят в съответствие с имотните граници.

С плана за застрояване за ПИ №77195.703.831, кв.1039, ж.р. „Кенана“ по плана на гр. Хасково да се предвиди свободно ниско застрояване.

Заповедта да се съобщи по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ. Съгласно чл.124б , ал.4 от ЗУТ заповедта не подлежи на оспорване.

Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 038/603-362 и в стая №18 в сградата на Община Хасково на ул.“Михаил Минчев“ №3.