На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. №94Н-1639-2/03.07.2020г. е издадена Заповед №1250/24.07.2020г.- за разрешаване изработване на проект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване на поземлен имот №77195.703.426, кв.1066, ж.р. „Кенана“ по плана на гр. Хасково.

 С плана за регулация имотът да се урегулира като самостоятелен УПИ за „жилищни нужди“ по имотни граници и действащата улична регулация.

С плана за застрояване да се предвиди свободно ниско жилищно застрояване.

Заповедта да се съобщи по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ. Съгласно чл.124б , ал.4 от ЗУТ заповедта не подлежи на оспорване.

Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 038/603-362 и в стая №18 в сградата на Община Хасково на ул.“Михаил Минчев“ №3.