На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. №53Б-120-41/19.06.2020г. е издадена Заповед №1240/24.07.2020г.- за разрешаване изработване на проект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване на гр. Хасково с допълването му с план-схема за оптична кабелна мрежа FTTH, GPON 16 клъстера.

Заповедта да се съобщи по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ.         

Заповедта подлежи на обжалване по реда на чл.215 ал.1 от ЗУТ пред Административен съд Хасково.

Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 038/603-362 и в стая №18 в сградата на Община Хасково на ул.“Михаил Минчев“ №3.