Община Хасково на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица:

-  Димитър Тодоров Янков – с последен известен административен адрес: гр. Силистра, ул.“*******“№ **, ет.*, ап.**, като съсобственик на УПИ VIII125 и     УПИ XIV42, гр. Хасково;

- Айхан Халил Якуб– с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул.“*******“№ *, вх.*, вх.*, ет. *, ап. **, като съсобственик на II39,40,   гр. Хасково;

-  Янко Тодоров Янков – с последен известен административен адрес: гр. Добрич, ул.“*******“№ **, ет.*, ап.*, като съсобственик на УПИ VIII125 и УПИ XIV42, гр. Хасково;

че със Заповед №944/05.06.2020г. на Кмета на Община Хасково, е одобрен проект за  изменение на подробен устройствен план – УПИ II39,40, УПИ IV41, УПИ V42, УПИ VI129, УПИ VIII125, УПИ IX126, УПИ X127, УПИ XII128, УПИ XIV42, кв. 28, по плана на с. Тракиец, общ. Хасково.

Заповедта и проектът се намират в Дирекция АГСИ  на ул. “Михаил Минчев” № 3, ет. І-ви, стая № 18. Приемни дни – всеки ден.

На основание чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ заповедта може да се обжалва чрез Община Хасково пред Административен съд в 14-дневен срок от съобщаване й.