Община Хасково на основание чл. 61, ал. 3 от АПК обявява на следните заинтересувани лица:

-  Любомир Павлов Костадинов – с последен известен административен адрес: гр. Хасково, бул.“*******“№ **, вх.*, ет.*, ап.**, като съсобственик на УПИ II287 и     УПИ VII287, кв. 32, с.Мандра, общ. Хасково;

-  Елена Михайлова Костадинова – с последен известен административен адрес: гр. Хасково, бул.“*******“№ **, вх.*, ет.*, ап.**, като съсобственик на УПИ II287 и     УПИ VII287, кв. 32, с.Мандра, общ. Хасково;

-  Марияна Михайлова Антонова – с последен известен административен адрес: с. Мандра, общ. Хасково, като съсобственик на УПИ VI287 и УПИ VII287, кв. 32, с.Мандра, общ. Хасково;

             че със Заповед №1005/16.06.2020г. на Кмета на Община Хасково е  измененен на кадастралният план за имот пл. №287 , отреден за УПИ II287, УПИ VI287, УПИ VII287, УПИ VIII287 и УПИ IX287 кв. 32, с. Мандра, общ. Хасково.

Заповедта и проектът се намират в Дирекция АГСИ  на ул. “Михаил Минчев”  № 3, ет. І-ви, стая № 18. Приемни дни – всеки ден.

На основание §5, ал. 9 от ПЗР на Наредба №РД-02-20-5/15.12.2016г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри заповедта може да бъде обжалвана от заинтересуваните лица по реда на АПК пред Хасковския административен съд в 14-дневен срок от съобщаването й.