Община Хасково на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица:

-  Спиридон Маринов Спиридонов – с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул.“*******“№ **, като собственик на поземлен имот с идентификатор №77195.705.55, гр. Хасково;

-  Петьо Борисов Тожаров – с последен известен административен адрес: гр. Обзор, ул.“*******“№ *, като съсобственик на поземлен имот с идентификатор №77195.705.58, гр. Хасково;

-  Ирина Борисова Тожарова – с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул.“*******“№ **, вх.*, ет.*, ап.**, като съсобственик на поземлен имот с идентификатор №77195.705.58, гр. Хасково;

-  Георги Борисов Тожаров – с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул.“*******“№ **, вх.*, ет.*, ап.**, като съсобственик на поземлен имот с идентификатор №77195.705.58, гр. Хасково;

 

че със Заповед №1024/17.06.2020г. на Кмета на Община Хасково, е одобрен проект за подробен устройствен план – плана за регулация и застрояване за поземлен имот с идентификатор 77195.705.56, кв. 1303,  ж.р. „Куба“, гр. Хасково.

Заповедта и проектът се намират в Дирекция АГСИ  на ул. “Михаил Минчев” № 3, ет. І-ви, стая № 18. Приемни дни – всеки ден  от 9.00 – 12.00 ч.

На основание чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ заповедта може да се обжалва чрез Община Хасково пред Административен съд в 14-дневен срок от съобщаване й.