ОБЩИНА ХАСКОВО

ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА – Хасково

Тел.038/ 620 – 392, 0879 140 372, ул. „Цар Освободител” №2, ет.2, e-mail:cop_haskovo@abv.bg

 

 

 

 

ОБЯВА

ЗА ПОДБОР ЗА НАЕМАНЕ НА СПЕЦИАЛИСТ

 НА ДЛЪЖНОСТ „СОЦИАЛЕН РАБОТНИК”

 

 

1. Описание на длъжността:         

            1.1 Работни места – 1 бр.;

            1.2 Място на работа – Център за обществена подкрепа – Хасково;

            1.3 Характер на работата – да извършва социално консултиране и подкрепа на потребителите на Център за обществена подкрепа. Да поддържа задължителната документация в Центъра;

            1.4 Брой свободни работни места – 1 бр.;

Длъжността се заема след сключване на трудов договор по реда на чл. 68, ал.1, т.1 във връзка с чл. 70, ал. 1 от КТ/едногодишен договор със срок на изпитване 6 месеца, уговорен в полза на работодателя/.

 

2. Изисквания за заемане на длъжността:

            2.1 Образование: висше;

            2.2 Професионална област –Социални дейности, Социална педагогика;

            2.3 Професионално направление – Социални дейности, Социална педагогика;

            2.4 Образователно квалификационна степен – бакалавър/ магистър;

            2.5 Професионална квалификация – социален работник, социален педагог;

 

Кандидатите е необходимо да притежават:

  • Нагласа и мотивация за работа с деца и лица в неравностойно положение, с близки и роднини, за взаимодействие с различни институции;
  • Трудов стаж и опит по специалността – минимум 1 година;
  • Личностни качества и умения, които включват комуникативни и социални умения, личностна и емоционална зрялост, инициативност, етичност, толерантност, самоконтрол, организираност;
  • Мотивация за работа в екип;
  • Компютърна грамотност / работа с Microsoft Office /;
  • Познаване на нормативната уредба, касаеща сферата на закрила на детето;

 

Предлагаме:

  • Вътрешно въвеждащо обучение;
  • Ясно регламентирани трудови правоотношения;
  • Възможност за развитие и допълнителна квалификация;
  • Работа в динамичен екип;

 

3. Необходими документи за кандидатстване:

     3.1 Заявление за участие в подбор – свободен текст;

     3.2 Професионална автобиография;

     3.3 Копие от диплом за завършено висше образование;

     3.4 Копие на документи, удостоверяващи трудов стаж и/или опит в съответната сфера;

     3.5 Копие на сертификати от преминати обучения в подкрепа на кандидатурата;

 

 

Документи се подават лично в Център за обществена подкрепа Хасково на адрес:

 

гр. Хасково, ул. Цар Освободител № 2, ет. 2, кабинет № 14;

 

Срокът за подаване на документите е от 30.07.2020г.до 07.08.2020г. включително, до 17, 00ч.

 

Одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на събеседване

на 10.08.2020г.

 

 

За повече информация:

Телефон: 038/ 62 03 92;

0897 140 372;

0897 140 383;

Върни се в началото на страницата