Договор №207/29.07.2020г. за възлагане на добив на дървесина, товарене, транспортиране и разтоварване за Обект № 2004.