На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. №94А-1545-2/15.06.2020г. е издадена Заповед №1212/22.07.2020г.- за разрешаване изработване на проект изменение на подробен устройствен план – план за застрояване на УПИ VІІІ в кв.141 по плана на гр.Хасково.

Изменението на плана за застрояване се изразява в промяна на характера на застрояване на УПИ VІІІ – от ниско в средно застрояване, като в УПИ ІХ се запазва ниския характер на застрояване, чрез преход в етажността.

Заповедта подлежи на обжалване по реда на чл.215 ал.1 от ЗУТ пред Административен съд Хасково.

Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 038/603-362 и в стая №18 в сградата на Община Хасково на ул.“Михаил Минчев“ №3.