На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. №94Д-663-2/17.06.2020г. е издадена Заповед №1213/22.07.2020г.- за разрешаване изработване на проект за подробен устройствен план – план за регулация на поземлен имот №77195.708.260, кв.907, ж.р. „Орфей“, гр.Хасково.

С настоящото разрешение се одобрява заданието за изработване на ПУП съгласно чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ.

С плана за регулация имотът да се урегулира като самостоятелен УПИ за „жилищни нужди“ по имотни граници и действащата улична регулация.

Съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ заповедта не подлежи на оспорване.

Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 038/603-362 и в стая №18 в сградата на Община Хасково на ул.“Михаил Минчев“ №3.