СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ В ПОДБОРА

ЗА ДЛЪЖНОСТТА „КООРДИНАТОР НА УСЛУГАТА “

по Проект BG05M9OP001-2.040-0006 „Патронажна грижа за възрастни

хора и лица с увреждания“

Върни се в началото на страницата