Заповед за класирането на кандидатите за Обект № 2004 от Лесфонд за 2020г.