Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект, публична общинска собственост: Парк „Бяло море“ Поддържане на озеленена площ – имот с идентификатор №77195.720.9 целият с площ 9231 кв.м. по КК на гр.Хасково (територията на озеленената площ, намираща се между улиците „Бяло море“, „Захари стоянов“ и „Боровец“) и възможност за монтаж на временен обект с площ до 184, 00 кв.м.

Прикачени файлове