Община Хасково на основание чл. 129, ал. 2 във връзка с чл. 136, ал. 1 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица:

-  ПЕЛЕТИ ГРУП“ ООД – с последен известен административен адрес: гр. Първомай, ул.“*******“№ **, като собственик на сграда в УПИ VII, кв.67,              с. Малево, общ. Хасково;

че със Заповед 999/15.06.2020г. на Кмета на Община Хасково, е одобрен проект за подробен устройствен план – план за застрояване на УПИ III, кв. 67 по плана на с. Малево и изменение на плана за регулация на УПИ III, кв. 67, с. Малево, Община Хасково.

Заповедта и проектът се намират в Дирекция АГСИ  на ул. “Михаил Минчев” № 3, ет. І-ви, стая № 18. Приемни дни – всеки ден  от 9.00 – 12.00 ч.

На основание чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ заповедта може да се обжалва чрез Община Хасково пред Административен съд в 14-дневен срок от съобщаване й.