На основание чл. 124а, ал.1 от ЗУТ и 124б, ал. 1 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. №94С-1457-3/11.12.2019г. е издаденo Решение №125/26.06.2020г. на Общински съвет Хасково - одобрява задание и разрешава да се изработи проект за Подробен устройствен план – план за застрояване и парцеларен план за електрозахранване за ПИ №77195.182.11, м. „Къс чешме“, землище гр.Хасково с цел промяна предназначението на имота от земеделска в урбанизирана територия, с предназначение „за жилищни нужди“.

          Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 038/603-362 и в стая №18 в сградата на Община Хасково на ул.“Михаил Минчев“ №3.