На основание чл. 124а, ал.1 от ЗУТ и 124б, ал. 1 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. №94М-2204-2/28.02.2020г. е издаденo Решение №126/26.06.2020г. на Общински съвет Хасково - одобрява задание и разрешава да се изработи проект за Подробен устройствен план – план за застрояване и при необходимост парцеларен план за електрозахранване на част от ПИ №77195.117.34, м. „Дерекьой топра“, землище гр. Хасково с цел промяна предназначението на част от имота от земеделска в урбанизирана територия, с предназначение „за жилищни нужди“ и проектен номер 77195.117.80.

Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 038/603-362 и в стая №18 в сградата на Община Хасково на ул.“Михаил Минчев“ №3.