На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на     заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. № 94 И-2343-1/19.06.2020г. е издадена Заповед №1080/29.06.2020г.- за разрешаване изработване на проект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване на поземлен имот №77195.703.614 по КК на гр. Хасково.

          С плана за регулация имотът да се урегулира като самостоятелен УПИ за  „жилищни нужди“ по имотни граници и действащата улична регулация.

          С плана за застрояване да се предвиди свободно ниско жилищно застрояване.

          Заповедта да се съобщи по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ.

          Съгласно чл.124б , ал.4 от ЗУТ заповедта не подлежи на оспорване.

          Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 038/603-362 и в стая №18 в сградата на Община Хасково на ул.“Михаил Минчев“ №3.