О Б Я В А

ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ – ГР. ХАСКОВО, ОБЯВЯВА ПОДБОР ЗА ДЛЪЖНОСТТА  "САНИТАР"

 

 Във връзка с вакантно място, Домашен социален патронаж, обявява подбор за наемане на санитар.

 

 ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА

 

  1. Работни места – 1 брой;
  2. Място на работа - ДСП- гр. Хасково, ул. „България“ № 41
  3. Характер на работа - Осигурява необходимите санитарно-хигиенни условия в домовете на лицата, ползващи услугите на Домашен социален патронаж.
  4. Длъжността се заема след сключване на трудов договор по реда на чл.68, ал.1, т.1 във връзка с чл.70, ал.1 от  КТ/ едногодишен договор със срок на изпитване 6 месеца, уговорен в полза на работодателя/.

 

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА

 

• Образование: основно, средно;

Професионална област: хигиена и здравеопазване;

Професионален опит: не се изисква;

Личностни изисквания:

  1. Способност да планира и извършва дейности, свързани с изпълнение на преките задължения;
  2. Комуникативни способности и умения за решаване на нестандартни проблемни ситуации;
  3. Адаптивност и психологическа нагласа за работа с хора от целевите групи на Домашен социален патронаж;
  4. Умения за работа в екип.

 

Необходими документи за кандидатстване за първи етап:

1.Заявление за участие в подбор – свободен текст с телефон за контакт на кандидата ;

2.Професионална автобиография;

3.Копие от диплом за завършено образование;

 

 

 

НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДБОРА:

1. Първи етап - приемане на кандидатите - опознавателна среща с управителя на социалната услуга, запознаване с обстановката, с потребителите и длъжностната характеристика за позицията.

2. Втори етап - разглеждане и проверка на подадените документи за съответствие с обявените изисквания за длъжността;

3.Трети етап - интервю с допуснатите кандидати.   

 

МЯСТО И СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ: 

Документи се подават лично в офисите на Домашен Социален Патронаж, намиращ се в сградата на ОП“ Младежки център“ бул.“ България“ 41 ет. 1, Стая 120 и 121. 

Срок за подаване на документите е до 17.07.2020 г. включително, всеки работен ден от 8.30 до 12.00часа и от 12.30ч до 17.00 часа.

 

Допуснатите до интервю  кандидати ще бъдат  информирани  лично за  датата, мястото и часа на провеждането му . За повече информация тел. 038 / 66 53 54 и 0875 13 84 09.

Върни се в началото на страницата