Община Хасково уведомява гражданските организации/неправителствени организации, регистрирани в България като юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ) по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, определени за извършване на дейност в обществена полза (включително читалища, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел и Български червен кръст), за обявения конкурс за набиране на проектни предложения в рамките на антикризисна мярка за преодоляване на ефектите от COVID-19 на Оператора на Фонд Активни граждани България. Мярката е част от Схемата за малки инициативи и цели да подкрепи дейността и капацитета на гражданските организации в условията на предизвиканата от разпространението на COVID-19 криза и възстановяването от нея.

Допустимите кандидати, могат да подават проектни предложения в шестте тематични приоритета на програмата:

  • Подобряване на демократичната култура и гражданската осведоменост;
  • Подкрепа за правата на човека;
  • Овластяване на уязвими групи;
  • Повишаване на приноса на гражданските организации за равенството между половете и предотвратяване на насилието по полов признак;
  • Повишаване на ангажираността на гражданите с опазване на околната среда и климатичните промени;
  • Подобряване на капацитета и устойчивостта на гражданския сектор, в това число на гражданските организации.

Кандидатите имат възможност да получат до 100 % безвъзмездно финансиране за проектите си. Максималният размер на безвъзмездната помощ за един проект е 10 000 евро.

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 10 септември 2020 г., в 17.00 часа.

Всички подробности и изисквания във връзка с подаването на проектни предложения по мярката могат да бъдат намерени в Насоките за кандидатстване и приложенията към тях.

 

Върни се в началото на страницата