ОБЩИНА ХАСКОВО

ОБЯВЯВА ПОДБОР ЗА НАЕМАНЕ НА СПЕЦИАЛИСТИ

по Проект BG05M9OP001-2.040-0006

„Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“ – гр. Хасково“

финансиран по ОП “Развитие на човешките ресурси 2014г.- 2020г.“

по процедура BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2“

 

✅Във връзка с изпълнението на Проект BG05M9OP001-2.040-0006 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“ – гр. Хасково“ финансиран по ОП “Развитие на човешките ресурси 2014г.-2020г.“ по процедура BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2“, Община Хасково обявява следните работни места:

 

Шофьор - 1 /една/ позиция;

 

📌ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТИТЕ

 

1.1. Шофьор – 1 бр.

Кратко описание на длъжността: Управлява и стопанисва отговорно осигурения му служебен автомобил, като спазва предварително утвърден график за посещения по адреси. Изпълнява и други разпореждания на Управителя на услугата и Ръководителя на проекта. Проявява гъвкавост при всякакви други задължения, които могат да бъдат поставени от прекия му ръководител, свързани с работния му процес. Спазва дискретност в работата си, като не разпространява информация получена по време на изпълнение на трудовите му задължения. Отговаря за изпълнението на преките си задължения.

 

Минимални изисквания за заемане на длъжността:

• Образование – средно/средно специално образование;

• Професионален опит – не се изисква.

• Шофьорска книжка категория В или С.

• Основни познания относно МПС и изискванията на производителя за неговата експлоатация, както и реда и изискванията за извършване на ремонтните работи по него.

• Лични качества – инициативност, комуникативност, оперативност.

 

📌Място на работа – гр.Хасково, Община Хасково, Малък бизнес център, ул. „Цар Освободител” №2, Офис 1.

Длъжността се заема, чрез сключване на срочен трудов договор по реда на чл.68, ал.1, т.2 от КТ с изпитателен срок 6/шест/ месеца, във връзка чл.70, ал.1 от КТ.

 

📌НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

• Заявление за постъпване на работа – образец 1;

• Автобиография – в свободен текст;

• Декларация – приложение 1 – образец 2;

• Декларация за обстоятелствата по чл.107а, ал.1 от Кодекса на труда– по образец 3;

• Копие на документ за образователно-квалификационна степен.

• Копие на документ удостоверяващ професионалния опит.

• Копие на Свидетелство за управление на МПС.

• Копие от сертификати/удостоверения от преминати обучения (ако лицето притежава такива);

• Други документи предоставени от кандидатите, доказващи тяхната квалификация и умения.

 

✅НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДБОРА- на два етапа:

Първи етап - по документи:

Втори етап - провеждане на интервю:

 

✅МЯСТО И СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ

Документи се подават лично или чрез пълномощник на следния адрес: гр.Хасково, пл. „Общински“ №1, ет. 3, стая 309, всеки работен ден от 9:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 16:00 часа.

Краен срок за подаване на документите: до 16:00 часа на 08.07.2020г.

❗️Документи, подадени след обявения срок, не се допускат до разглеждане.

 

✅Списъци с допуснатите и недопуснатите до интервю кандидати, както и датата, мястото и часа на провеждане на интервюто ще бъдат обявени на информационното табло на входа на Община Хасково и на електронната страница на Община Хасково: www.haskovo.bg

За повече информация: Община Хасково,

☎️038/ 603 428 Росица Ангелова-ръководител проект

☎️038/ 603 489 Богдана Петкова-Василева-гл.експерт „Човешки ресурси“