Заповед № Т-152/30.06.2020г. - Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следният недвижим имот, частна общинска собственост: УПИ V в кв.13а по плана на с.Конуш, Община Хасково, с площ 1155,00 кв.м.

Прикачени файлове