На основание чл.129, ал.2 във връзка с чл. 136, ал. 1 от ЗУТ Ви съобщаваме, че със Заповед №1044/22.06.2020г. на Кмета на Община Хасково, е одобрен проект за изменение на подробен устройствен план – план за улична регулация на ул. „Дунав“ от  о.т. 127 до о.т. 1012, гр. Хасково.

Заповедта и проектът се намират в Дирекция АГСИ на ул. “Михаил Минчев” № 3, ет. І-ви, стая № 18. Приемни дни – всеки ден от 9.00 – 12.00 ч.

            На основание чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ заповедта може да се обжалва чрез Община Хасково пред Административен съд в 14-дневен срок от съобщаване на заповедта.