Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 във връзка с чл. 136, ал.1 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица:

-  Ерсел Хафизе Акиф – с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул.“*******“№ **, ет.*, ап.**, като собственик на самостоятелни обекти с идентификатор №77195.720.401.6.6 и 77195.720.401.6.11 в сграда с идентификатор 77195.720.401.6, намираща се в поземлен имот с идентификатор  77195.720.401,        гр. Хасково;

- „Марев Телеком“ ЕООД – с последен известен административен адрес: гр. Хасково, бул.“*******“№ **, ет. *, ап **, като собственик на самостоятелни обекти с идентификатори 77195.720.401.4.5 и 77195.720.401.4.8 в сграда с идентификатор 77195.720.401.4, намираща се в поземлен имот с идентификатор  77195.720.401, гр. Хасково;

-  Желязко Димчев Митев – с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул.“*******“№ **, вх.*, ет.*, ап.*, като собственик на самостоятелни обекти с идентификатори 77195.720.401.4.5 и 77195.720.401.4.8 в сграда с идентификатор 77195.720.401.4, намираща се в поземлен имот с идентификатор  77195.720.401, гр. Хасково;

-  Айгюл Вежди Рашид – с последен известен административен адрес: гр. Хасково, бул.“*******“№ **, ет.*, ап.*, като съсобственик на самостоятелен обект с идентификатор 77195.720.401.4.4 в сграда с идентификатор 77195.720.401.4, намираща се в поземлен имот с идентификатор  77195.720.401, гр. Хасково;

-  Красимира Недялкова Колева – с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул.“*******“№ **, ет.*, ап.**, като собственик на самостоятелни обекти с идентификатори 77195.720.401.4.3 и 77195.720.401.4.9 в сграда с идентификатор 77195.720.401.4, намираща се в поземлен имот с идентификатор  77195.720.401, гр. Хасково;

-  Антон Александров Попов – с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул.“*******“№ **, ет.*, ап.**, като собственик на самостоятелни обекти с идентификатори 77195.720.401.4.2, 77195.720.401.4.13 и 77195.720.401.4.16 в сграда с идентификатор 77195.720.401.4, намираща се в поземлен имот с идентификатор  77195.720.401, гр. Хасково;

-  Дамян Петков Борисов – с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул.“*******“№ **, ет.*, ап.**, като собственик на самостоятелен обект с идентификатор 77195.720.401.3.4 в сграда с идентификатор 77195.720.401.3, намираща се в поземлен имот с идентификатор  77195.720.401, гр. Хасково;

-  Величка Георгиева Радичева – с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул.“*******“№ **, ет.*, ап.**, като собственик на самостоятелен обект с идентификатор 77195.720.401.3.1 в сграда с идентификатор 77195.720.401.3, намираща се в поземлен имот с идентификатор  77195.720.401, гр. Хасково;

-  Константин Делчев Вешински – с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул.“*******“№ **, ет.*, ап.**, като собственик на самостоятелни обекти с идентификатори 77195.720.401.2.3, 77195.720.401.2.13 и 77195.720.401.2.16 в сграда с идентификатор 77195.720.401.2, намираща се в поземлен имот с идентификатор  77195.720.401, гр. Хасково;

-  Николай Маринов Бакърджиев – с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул.“*******“№ **, ет.*, ап.**, като собственик на самостоятелни обекти с идентификатори 77195.720.401.2.1 и 77195.720.401.2.11 в сграда с идентификатор 77195.720.401.2, намираща се в поземлен имот с идентификатор  77195.720.401, гр. Хасково;

-  Александър Красимиров Киряков – с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул.“*******“№ **, ет.*, ап.**, като собственик на самостоятелни обекти с идентификатори 77195.720.401.1.3, 77195.720.401.1.7, 77195.720.401.1.8, 77195.720.401.1.15 и 77195.720.401.1.17 в сграда с идентификатор 77195.720.401.1, намираща се в поземлен имот с идентификатор  77195.720.401, гр. Хасково;

-  Ина Вескова Георгиева – с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул.“*******“№ **, ет.*, ап.**, като собственик на самостоятелни обекти с идентификатори 77195.720.401.1.2 и 77195.720.401.1.11 в сграда с идентификатор 77195.720.401.1, намираща се в поземлен имот с идентификатор  77195.720.401,         гр. Хасково;

-  Мартин Иванов Грозев – с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул.“*******“№ **, ет.*, ап.*, като собственик на самостоятелни обекти с идентификатори 77195.720.401.1.1, 77195.720.401.1.9, 77195.720.401.1.13 и 77195.720.401.1.16 в сграда с идентификатор 77195.720.401.1, намираща се в поземлен имот с идентификатор  77195.720.401, гр. Хасково;

-  Исмигюл Ахмед Ахмед – с неизвестен административен адрес, като собственик на самостоятелен обект с идентификатор 77195.720.401.6.3 в сграда с идентификатор 77195.720.401.6, намираща се в поземлен имот с идентификатор  77195.720.401, гр. Хасково;

че е изработен проект за изменение на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 77195.720.397 по кадастралната карта на гр. Хасково, представляващ УПИ XI, кв. 500 по плана на гр. Хасково.

Проектът се намира в Дирекция АГСИ на ул. “Михаил Минчев” № 3, ет. І-ви, стая № 18. Приемни дни – всеки ден  от 9.00 – 12.00 ч.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ искания и възражения по проекта се правят в 14 - дневен срок от получаване на съобщението.