Община Хасково на основание чл. 129, ал. 2 във връзка с чл. 136, ал. 1 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица:

- Даниела Стойчева Дойкова – с последен известен административен адрес: гр. Пловдив, ж.к.“*******“№ ***, вх.*, ет.*, ап.**, като съсобственик на УПИ V409,                  с. Гарваново, общ. Хасково;

- Вълю Пилев Въчев – с последен известен административен адрес:гр. Хасково, бул.“*******“№ **, вх.*, ет.*, ап.**, като съсобственик на УПИ III406, с. Гарваново,             общ. Хасково;

- Добринка Динкова Димитрова – с последен известен административен адрес: гр. Пловдив, ул.“*******“№ *, ет.*, ап.**, като съсобственик на УПИ II405,  с. Гарваново, общ. Хасково;

- Христа Иванова Христова – с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ж.к.“*******“№ **, ет.*, ап.**, като съсобственик на УПИ II405, с. Гарваново, общ. Хасково;

че със Заповед №743/07.05.2020г. на Кмета на Община Хасково, е одобрен проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация на кв. 43 и УПИ II405, УПИ III406, УПИ IV407,408, УПИ V409 и УПИ VI „за фурна“, кв. 43 по плана на с. Гарваново, общ. Хасково.

Заповедта и проектът се намират в Дирекция АГСИ  на ул. “Михаил Минчев” № 3, ет. І-ви, стая № 18. Приемни дни – всеки ден  от 9.00 – 12.00 ч.

На основание чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ заповедта може да се обжалва чрез Община Хасково пред Административен съд в 14-дневен срок от съобщаване й.