Община Хасково на основание чл. 129, ал. 2 във връзка с чл.136, ал.1 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица:

-  Йорданка Михайлова Димитрова – с последен известен административен адрес: гр. Хасково, бул. “*******“ №**, вх.*, ет.*, ап.**, като съсобственик на поземлен имот с идентификатор №77195.740.194, на сграда с идентификатор 77195.740.194.4 и на самостоятелен обект 77195.740.194.1.2, гр. Хасково;

-  Радко Христов Димитров – с последен известен административен адрес: гр. Хасково, бул. “*******“ №**, вх.*, ет.*, ап.***, като съсобственик на поземлен имот с идентификатор №77195.740.194, на сграда с идентификатор 77195.740.194.4 и на самостоятелен обект 77195.740.194.1.2, гр. Хасково;

че със Заповед №686/14.04.2020г. на Кмета на Община Хасково, е одобрен проект за подробен устройствен план – изменение на плана за регулация и застрояване на УПИ I, кв. 121 по плана на гр. Хасково.

Заповедта и проектът се намират в Дирекция АГСИ  на ул. “Михаил Минчев” № 3, ет. І-ви, стая № 18. Приемни дни – всеки ден  от 9.00 – 12.00 ч.

На основание чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ заповедта може да се обжалва чрез Община Хасково пред Административен съд в 14-дневен срок от съобщаване й.