Община Хасково на основание чл. 129, ал. 2 във връзка с чл.136, ал.1 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица:

-  Гюлтен Хасан Хасан – с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул.“*******“№ **, като собственик на сграда с идентификатор №77195.429.128.1, гр. Хасково;

 

че със Заповед №738/07.05.2020г. на Кмета на Община Хасково, е одобрен проект за подробен устройствен план – план за застрояване на УПИ XVIза жилищно строителство и УПИ XVIIза обществено и жилищно строителство, кв. 884 и изменение на плана за регулация на УПИ XVIIза обществено и жилищно строителство, кв. 884.

Заповедта и проектът се намират в Дирекция АГСИ  на ул. “Михаил Минчев” № 3, ет. І-ви, стая № 18. Приемни дни – всеки ден  от 9.00 – 12.00 ч.

На основание чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ заповедта може да се обжалва чрез Община Хасково пред Административен съд в 14-дневен срок от съобщаване й.