Община Хасково на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица:

-  Димитър Георгиев Тенчев – с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул.“*******“№ **, като съсобственик на сграда с идентификатор №77195.708.395.1, гр. Хасково;

- Красимир Желязков Михайлов – с последен известен административен адрес: гр. Хасково, бул.“*******“№ **, вх.*, ет.*, ап.**, като собственик на поземлен имот с идентификатор №77195.708.393, гр. Хасково;

 

че със Заповед №741/07.05.2020г. на Кмета на Община Хасково, е одобрен проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 77195.708.394, кв. 918, ж.р. „Орфей“, гр. Хасково.

Заповедта и проектът се намират в Дирекция АГСИ  на ул. “Михаил Минчев” № 3, ет. І-ви, стая № 18. Приемни дни – всеки ден  от 9.00 – 12.00 ч.

На основание чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ заповедта може да се обжалва чрез Община Хасково пред Административен съд в 14-дневен срок от съобщаване й.