Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот, публична общинска собственост за срок от 5 / пет / години:
Част от фоайе за монтаж на банкомат в сграда на Община Хасково, находяща се на ул.“Александър Стамболийски“№2; месечен наем - 100,00 лв. без ДДС.