Кметът на община Хасково Станислав Дечев и екипа на Дирекция „Европейски и национални програми и проекти и екология“ представиха проект „Актуализиране на Програма за качеството на атмосферния въздух на община Хасково“.

🇧🇬🇪🇺На 09.04.2019 г. е подписан договор за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма Околна Среда 2014-2020 година за изпълнение на проект „Актуализиране на Програма за качеството на атмосферния въздух на община Хасково“. Община Хасково е една от 28-те общини с нарушено качество на въздуха по показател ФПЧ10 и ПАВ от утвърден списък на районите (в т.ч. агломерациите) за оценка и управление качеството на атмосферния въздух. Действащата Програма за качеството на въздуха на община Хасково е с диапазон на изпълнение 2016-2020. Проектът предвижда Актуализация на Програма за КАВ за периода 2021-2025, която да адресира основните източници на замърсяване на атмосферния въздух на територията на общината и да маркира адекватни към местните условия мерки за тяхното подобряване.
Целта на програмата е да се достигне качество на атмосферния въздух в Хасково, съответстващо на нормативните изисквания в областта, защитавайки здравето на населението и опазвайки околната среда. Актуализирането на програмата за КАВ на Община Хасково е основано на ангажименти, произтичащи от националното законодателство, което транспонира изцяло Директива 2008/50/ЕО на Европейския Парламент и на Съвета относно качеството на атмосферния въздух и за по-чист въздух за Европа (Директива 2008/50/ЕО).
Фактическото изпълнение на ДБФП №BG16M1OP002-5.002-0015-C01 стартирана 24.04.2019 година със срок на изпълнение на дейностите до 30.09.2020 година.
Общата стойност на проекта е 197 101, 44 лева.
Финансиране от ЕС, Кохезионен фонд е 167 536, 22 лева.
Национално финансиране 29 565, 22 лева
В изпълнение на проекта е сключен договор, след проведена обществена поръчка за избор на изпълнител на основна дейност, а именно за актуализиране на Програмата за качеството на атмосферния въздух с ОБЕДИНЕНИЕ ЧИСТ ВЪЗДУХ ЗА ХАСКОВО ДЗЗД (Фондация ЕНЕРГИЙНА АГЕНЦИЯ – ПЛОВДИВ и ФАРХИ МЕТАЛ ООД).
❗️Изпълнени дейности:
✅събиране на наличната информация, отнасяща се до процеса на оценка и управление на КАВ;
✅проучване и анализ на пълнотата на наличната информация;
✅събиране и анализ на необходимата допълнителна информация, отнасяща се до оценката и управлението на КАВ;
✅комплексна оценка на КАВ в дадения район за оценка и управление, за който се разработва програмата;
✅анализ на причините за превишаване на нормите за КАВ;
✅анализ на вече планираните и/или прилагани мерки за подобряване на КАВ;
✅математическо моделиране, с използване на актуална версия на международно признат програмен продукт;
✅дисперсионно моделиране на разпространението на замърсяването и приноса на отделните източници на емисии, извършено за базовата година, включително анализ на резултатите от моделирането;
✅формулиране на мерки и/или проекти за подобряване на КАВ в краткосрочна, средносрочна и дългосрочна перспектива;
✅прогнозно моделиране на въздействието на мерките върху нивата на замърсителите ФПЧ10 и ПАВ за съответната целева (крайна) година на програмата -2025 година, въз основа на разработения сценарий за постигане на нормите;
✅прогнозно моделиране на въздействието на мерките върху нивата на замърсителите ФПЧ10 и ПАВ за междинна година, при програми с план за действие по-голям или равен на пет години - 2023 г.;
✅количествени показатели за въздействието на бъдещите мерки върху нивата на замърсителите /намаление на годишните емисии в резултат на приложената мярка (тона/година);
✅прогнозни разходи и източници на финансиране за реализация на мерките в плана за действие към програмата;
✅изготвяне на документи и информация свързана с екологичната оценка на програмата;
✅изготвяне на предварителен вариант на актуализираната програма за КАВ и съгласуване със РИОСВ –Хасково и заинтересованите лица и широката общественост.
Проектът на програмата е качен на сайта на общината в раздел „Актуално“ https://www.haskovo.bg/…/proekt-na-programa-za-kachestvoto-…
❗️ Уебинар за обсъждане на Проект на „Програма за качеството на атмосферния въздух на община Хасково за периода 2021-2025 година“ ще се проведе на 02.06.2020 година.