ПОКАНА

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЦЕРЕМОНИЯ ПО ОТКРИВАНЕ НА ОБЕКТ ПО ПРОЕКТ "ПОДКРЕПА ЗА ДЕИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ НА ГРИЖИТЕ ЗА ДЕЦА ЧРЕЗ ИЗГРАЖДАНЕ И РЕМОНТ НА СОЦИАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА В ГРАД ХАСКОВО",  

ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "РЕГИОНИ В РАСТЕЖ" 2014-2020

 

 

ДО ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА МЕДИИ
ДО ЖИТЕЛИТЕ НА ОБЩИНА ХАСКВО
ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ

Уважаеми дами и господа,

Имаме удоволствието да Ви поканим на официална церемония по откриване на обект Дневен център за деца с увреждания и техните семейства, по проект „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца чрез изграждане и ремонт на социална инфраструктура в град Хасково“ по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020,  която ще се проведе на 28.05.2020г. /четвъртък/ от 11.00 ч. в гр. Хасково, кв. Бадема, ул. "Страшимир" №39  /до ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“/.

Проектът е изпълнен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020г., Приоритетна оc 5 " Регионална социална инфраструктура",

Процедура: BG16RFOP001-5.002 " Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания".

Вашето присъствие е важно за нас!