Процедура № BG05SFOP001-4.004

Договор № BG05SFOP001-4.004-0003-C01

Проект  Областен информационен център - Хасково

 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “ Добро управление”,

 съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

 

ПРОТОКОЛ КРАЙНО КЛАСИРАНЕ

ЗА УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА ЗА ИЗБОР НА УПРАВИТЕЛ НА ОИЦ – ГР.ХАСКОВО

1

2

3

4

5

ТРИТЕ ИМЕНА НА КАНДИДАТА

Брой точки от ТЕСТ

Средноаритметичен общ брой точки от ИНТЕРВЮ

ОБЩ БРОЙ ТОЧКИ ЗА КАНДИДАТА

(3+4)

1

Нели Ангелова Канева

26

19.2

45.2

 

Дата и място: Хасково,

26.05.2020г   

1. Име и подпис на член на комисията: /п/. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Име и подпис на член на комисията: /п/.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Име и подпис на член на комисията: /п/.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. Име и подпис на член на комисията: /п/.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. Име и подпис на член на комисията: /п/.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 

Върни се в началото на страницата