Процедура № BG05SFOP001-4.004

Договор № BG05SFOP001-4.004-0003-C01

Проект  Областен информационен център - Хасково

 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “ Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

 

 

 

С П И С Ъ К

НА ЛИЦАТА, ДОПУСНАТИ ДО ЯВЯВАНЕ НА  ИНТЕРВЮ ЗА ПОЗИЦИЯТА УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР- ГР. ХАСКОВО

 

След проверка на тестовите задачи в обявения конкурс за управител на Областен информационен център

 – гр. Хасково, допуснати до явяване на интервю са следните кандидати:

 

Трите имена на кандидата  и брой точки

1

 Нели Ангелова Канева                                                                                                             26 точки

 

 

Интервюто ще се проведе на 26 май 2020 г. от 13,30 ч.  в сграда  на Община Хасково, пл. „Общински“ № 1, стая 315

Кандидатите се допускат до тест след легитимиране с документ за самоличност.

 

 

Върни се в началото на страницата