Проект BG05M9OP001-2.101-0059-C01

по процедура BG05M9OP001-2.101 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3“

 

Програма:

Оперативна програма „РЧР“ 2014-2020г.

Бенефициент:

ОБЩИНА ХАСКОВО

Приоритетна ос:

Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване.

Вид на проекта:

Социална сфера

Времетраене на проекта (в месеци):

10

Стойност на договора:

472 230 лв.

Съфинансиране от ЕС:

                Национално съфинансиране:

401 395,50 лв.

  70 834,50 лв.

Начална дата на проекта:

16.03.2020 г.

Крайна дата на проекта:

31.12.2020 г.

Цел на проекта:

Чрез изпълнение на дейностите по проекта ще се подкрепят мерките по време на въведеното извънредно положение и съпътстващия го наложителен период на социална изолация на територията на цялата страна, чрез осигуряване на мрежа от услуги в домашна среда с цел ограничаване контактите между хората, като бъдат подкрепени лицата, които са застрашени в най-голяма степен от COVID-19. 

Резюме на проекта:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Целеви групи:

Проектът е насочен към подобряване на качеството на живот и възможностите за социално включване на хората с увреждания и възрастните хора, чрез осигуряване на мрежа от услуги в домашна среда и изграждане на подходящ (материален и кадрови) капацитет за предоставянето им.

Във връзка с безпрецедентните предизвикателства, свързани с пандемичен взрив на заболяването от вируса COVID 19 се налага мобилизиране на допълнителни ресурси за превенция и осигуряване достъпа до услуги на уязвими лица, вкл. хора с увреждания или в невъзможност от самообслужване, които са застрашени в най-голяма степен от COVID-19, както и за лица в карантинен период. Индикативният брой потребители е 297.

Идентифицирана е голяма нужда от предоставянето на услуги по домовете в контекста на създалата се извънредна епидемична ситуация в страната. Дейностите по проекта са насочени към лица, за които е налице социална необходимост от почасови услуги като по този начин се защитава обществения интерес и се отговаря на нуждите на населението от превенция разпространението на COVID-19.

 

Възрасти хора над 65 г. с ограничения или невъзможност за самообслужване;

Лица с увреждания и техните семейства;

Възрастни в риск;

Поставени под карантина от здравните власти.