Община Хасково на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица:

-  Иванка Колева Найденова – с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул.“*******“№ **, като съсобственик на поземлен имот с идентификатор №14550.32.30, с. Гарваново, общ. Хасково;

-  Яню Димитров Инджов – с последен известен административен адрес: гр. Пловдив, ул.“*******“№ **, вх.*, ет.*, ап.*, като съсобственик на поземлен имот с идентификатор №14550.32.30, с. Гарваново, общ. Хасково;

-  Георги Недялков Гочев – с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул.“*******“№ *, вх.*, ет.*, ап.*, като съсобственик на поземлен имот с идентификатор №14550.32.30, с. Гарваново, общ. Хасково;

-  Димитър Недялков Гочев – с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул.“*******“№ *, вх.*, ет.*, ап.*, като съсобственик на поземлен имот с идентификатор №14550.32.30, с. Гарваново, общ. Хасково;

 

че със Заповед № 648/09.04.2020г. на Кмета на Община Хасково, е одобрен  проект за подробен устройствен план – план за застрояване, план-схема за електрозахранване и парцеларен план за поземлен имот с идентификатор 14550.32.29, м. „Памуклука“, с. Гарваново, Община Хасково.

Заповедта и проектът се намират в Дирекция АГСИ  на ул. “Михаил Минчев” № 3, ет. І-ви, стая № 18. Приемни дни – всеки ден  от 9.00 – 12.00 ч.

На основание чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ заповедта може да се обжалва чрез Община Хасково пред Административен съд в 14-дневен срок от съобщаване й.