О Б Щ И Н А   Х А С К О В О

_______________________________________________________________________________________

 

6300 гр. Хасково, пл. ”Общински” №1, тел.: 038/603 300; факс: 038/664 110; e-mail: kmet@haskovo.bg

 

 

ОБЩИНА ХАСКОВО

ОБЯВЯВА ПОДБОР ЗА НАЕМАНЕ НА

ДИРЕКТОР НА „ДОМ ЗА ПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА СЪС

СЕТИВНИ НАРУШЕНИЯ“ – КЕНАНА

 

            Във връзка с вакантно място в „Дом за пълнолетни лица със сетивни нарушения“ – Кенана,  Община Хасково обявява подбор за: 


Директор   – 1 /една/ позиция;

 

І. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА


     Кратко описание на длъжността:

 

1. Организира, разпределя, ръководи, координира и контролира ежедневно цялостната дейност на ДПЛСН - Кенана;

2. Осъществява текущ и периодичен контрол над процеса на предоставяне на социални услуги в ДПЛСН  - Кенана;

3.Представлява ДПЛСН - Кенана при установяване на връзки и поддържане на                  контакти;

4. Обезпечава ежедневна подкрепа на потребителите, настанени в ДПЛСН - Кенана;

5. Осигурява сигурна и безопасна среда за развитие на потребителите на социалните услуги;   

6.   Изготвя заповеди, свързани с организацията на работата в ДПЛСН - Кенана;

7.  Изготвя и актуализира необходимите, методики, процедури, програми и др.

8.Извършва периодично оценяване на изпълнението на задълженията и отчитане на планираните дейности на служителите в ДПЛСН - Кенана;

9. Отговаря за законосъобразното и целесъобразно изразходване на отпуснатите средства; Предава и отчита движението на стоково-материалните ценности;

10. Носи материална отговорност за сградния фонд, стопанското обзавеждане и инвентара в ДПЛСН - Кенана  контролира целесъобразното му използване и търси имуществена отговорност от персонала;

11. Изготвя план за развитие на услугата; Следи и отговаря за спазването на указанията, критериите и стандартите по предоставяне на социалните услуги, правилниците, правилата, процедурите и програмите в ДПЛСН - Кенана;

12. Следи за надлежното изготвяне и водене на документацията в ДПЛСН - Кенана;

13. Изпълнява и други задачи възложени от Кмета на Община Хасково, и свързани с основните задължения за длъжността;

 

      Изисквания за заемане на длъжността:

 

Образование: Висше

Образователно-квалификационна степен: Бакалавър

Професионална област: Социални, стопански  или  хуманитарни науки

Професионален опит:  минимум 1 година по специалността

 

 Допълнителни умения:

 

  •  компютърни умения за работа с Word, Excel, Internet

 

Място на работа:

 

 „Дом за пълнолетни лица със сетивни нарушения“- парк Кенана

 

ІІ. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

  • Заявление за постъпване на работа –  свободен текст
  • Автобиография  –  CV   
  • Копие на документ за образователно-квалификационна степен.
  • Копие на документ удостоверяващ професионалния опит.
  • Копие от сертификати/удостоверения от преминати обучения (ако лицето притежава такива);

 

ІII. НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДБОРА- на два етапа:

Първи етап - по документи:

Втори етап -  провеждане на интервю:

 

IV. МЯСТО И СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ

Документи се подават лично или чрез пълномощник на следния адрес: гр.Хасково, пл. „Общински“ №1, ет. 3, стая 309, всеки работен ден от 9:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 17:00 часа.

Краен срок за подаване на документите: 17:00 часа на 04.06.2020г.

Документи, подадени след обявения срок, не се допускат до разглеждане.

 

Списъци с допуснатите и недопуснатите до интервю кандидати, както и датата, мястото и часа на провеждане на интервюто ще бъдат обявени на информационното табло на входа на Община Хасково и на електронната страница на Община Хасково: www.haskovo.bg

 

За повече информация: Община Хасково,

телефон: 038/ 603 489 – Богдана Петкова-Василева

 

 

Прикачени файлове

Върни се в началото на страницата