На основание чл.149, ал.1 във връзка с чл.150, ал.3 от ЗУТ, Ви съобщаваме, че е одобрен комплексен проект за инвестиционна инициатива за строеж в следните части:

- проект за изменение на подробен устройствен план – допълнение с план-схема за електрозахранване, като част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива за строеж „Изграждане на РУ 20/0.4 Кv с кабелни линии СрН и НН – заместващо съоръжение на ТП    № 178 „Мизия“, в поземлен имот 77195.721.227, гр. Хасково, с административен адрес: ул. „Добруджа“, ул. „Братя Миладинови“, гр. Хасково, одобрен със Заповед №492/04.03.2020г.

- инвестиционен проект за строеж „Изграждане на РУ 20/0.4 Кv с кабелни линии СрН и НН – заместващо съоръжение на ТП 178 „Мизия“ в поземлен имот с идентификатор 77195.721.227 по КК на гр. Хасково, за който е издадено Разрешение за строеж № 102/24.03.2020г. 

Заповедта и разрешението за строеж се намират в Дирекция АГСИ на ул.“Михаил Минчев” № 3, ет. І-ви, стая № 18. Приемни дни – всеки ден от 9.00 – 12.00ч.

Вие като собственици на самостоятелни обекти в сграда с режим на етажна собственост в поземлен имот с идентификатор №77195.721.227 сте заинтересувани лица по смисъла на чл. 131 от ЗУТ.

На основание чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ заповедта може да се обжалва чрез Община Хасково пред Административен съд в 14-дневен срок от съобщаване на заповедта.