Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 отпуска безвъзмездна финансова помощ на микро и малки предприятия

Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 отпуска безвъзмездна финансова помощ на микро и малки предприятия чрез програма „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

#Община #Хасково уведомява собствениците на микро и малки предприятия за обявена процедура за подбор на проекти „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (УО на ОПИК).

Целта на процедурата е осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията #COVID-19.

✅Допустими кандидати са юридически лица или еднолични търговци, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите с персонал до 50 служители. ❗️Те трябва да са регистрирани преди 01.07.2019 г. и да са осъществявали стопанска дейност.

❗️Друго условие е те да са регистрирали спад с минимум 20% в оборота за месец април 2020 г. спрямо средно аритметичния месечен оборот през 2019 г., както и да извършват дейност във всички икономически сектори, с изключение на тези, попадащи в обхвата на Програмата за развитие на селските райони.

✅Минимална стойност на предоставяната безвъзмездна финансова помощ на проект е 3000 лева, а максималната 10 000 лева.

✅Заявената безвъзмездна финансова помощ от кандидата не може да надвишава 10% от оборота за 2019 г.

✅Изискванията към кандидатите са да имат подадена годишна данъчна декларация за 2019 г. пред НАП, съобразно разпоредбите на ЗКПО/ЗДДФО, както и минимален оборот на кандидатите за 2019 г. – 30 000 лв.

✅Допустими са разходи, необходими за преодоляване на недостиг на средства или липса на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 за суровини, материали и консумативи, за външни услуги (вкл. режийни разходи), за персонал (вкл. разходи за възнаграждения и разходите за осигурителните и здравни вноски за сметка на работодателя, с изкл. на разходите за персонал подпомогнат по мярката 60/40).

❗️Процедурата ще бъде активирана в ИСУН 2020 и проектните предложения ще могат да се подават от 10:00 часа на 14.05.2020 г.

❗️Краен срок за подаване на проектни предложения 16:30 часа на 15.06.2020 г.

Критериите за оценка и пълно описание на Програмата, както и указанията за необходимите документи може да намерите на следния линк.

https://opic.bg/news/mikro-i-malki-predpriyatiya-shche-mogat-da-kandidatstvat-za-otpuskane-na-bezvzmezdna-finansova-pomoshch

Видеоклип със стъпките за кандидатстване по процедурата можете да намерите на:

https://www.youtube.com/watch?v=wqXdlANA11g&feature=youtu.be

Пълна информация относно условията и начина на кандидатстване по процедурата, допустими кандидати и дейности може да получите от Областен информационен център - Хасково на адрес: гр. Хасково, бул. „България“ № 140, Бизнес Център II, тел: 038/ 62 22 63, 0877 263653. Запитвания могат да бъдат изпращани и по електронна поща на следният адрес: oichaskovo@abv.bg и във Фейсбук страницата на ОИЦ– Хасково www.facebook.com/profile.php?id=100003505874849.

Върни се в началото на страницата