КРАЙНО КЛАСИРАНЕ

ЗА ДЛЪЖНОСТТА „РЕХАБИЛИТАТОР/КИНЕЗИТЕРАПЕВТ“

 

Въз основа на Протокол от 23.04.2020г., на комисия, назначена със Заповед №  708/21.04.2020г. на Кмета на Община Хасково за провеждане на подбор за длъжността „Рехабилитатор/Кинезитерапевт“ по Проект BG05M9OP001-2.040-0006 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“ – гр. Хасково“ се изготви следният списък с крайно класиране на кандидатите в низходящ ред, според получените крайни оценки, както следва:

 

Име, презиме и фамилия

Брой точки

Място

1.

Димитър Димитров

23,8

1

2.

Ваня Ангелова

23,2

2

 

В случай, че първият избран кандидат не приеме условията за назначаване, покана се отправя към следващия в класирането.

 

 

Председател:

Росица Ангелова – Ръководител проект ...........п.................

Върни се в началото на страницата