СПИСЪК

НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ЗА

ДЛЪЖНОСТТАРЕХАБИЛИТАТОР

 

Въз основа на Протокол от 21.04.2020г., на комисия, назначена със Заповед №  708/21.04.2020г. на Кмета на Община Хасково за провеждане на подбор за длъжността „Рехабилитатор“ по Проект BG05M9OP001-2.040-0006 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“ – гр. Хасково“ се изготви следният списък на допуснати и недопуснати кандидати:

 

1.   След запознаване и проверка на подадените от кандидатите документи  за участие в обявения подбор, допуснати до явяване на интервю са следните кандидати:

 

  1. Ваня Ангелова
  2. Димитър Димитров

 

Допуснатите кандидати трябва да се явят на интервю на23.04.2020г. от 10.00 часа в сградата на Община Хасково, гр.Хасково; пл. „Общински“ 1.

 

 2. След запознаване и проверка на подадените от кандидатите документи  за участие в обявения подбор, недопуснати до явяване на интервю са следните кандидати:

 

  1. Златимир Кабаиванов – Не представя изискуем документ - автобиография.

 

 

Важно!!!

Предвид извънредната ситуация и с цел да се ограничи опасността от разпространение на вирусните инфекции и възможни случаи на коронавирус (COVID-19) сред служителите и посетителите на община Хасково, във връзка със заповед на Кмета на община Хасково относно мерки за ограничаване разпространението на коронавирус (COVID-19), Ви информираме, че обявеният подбор ще бъдае проведен при строги мерки.

До участие в интервю ще бъдат допускани единствено лица, които носят защитни маски, като при влизането в сградата на община Хасково ще бъде измерена температурата на всеки кандидат.

Лица, които видимо не се чувстват добре, с физическо неразположение и с грипоподобна симптоматика, няма да бъдат допускани в сградата на общината и няма да бъдат допуснати до участие в интервюто.

 

 

Председател:

 

Росица Ангелова – Ръководител проект: …….п…....

Върни се в началото на страницата