Министърът на здравеопазването със Заповед № РД-01-196/10.04.2020г. определя начина на преминаване през КПП-та на областните градове, както следва:

Лицата, обработващи собствени земеделски имоти, намиращи се извън населеното място, в което живеят, за да преминат през КПП, представят служебна бележка, издадена от кмета на съответната община или упълномощено от него лице, в която се намира обработваемият имот.

В тази връзка община Хасково уведомява, че в Центъра за административно обслужване се подават заявления по образец и се издават служебни бележки. Необходимо е гражданите-собственици на имоти, да предоставят документ за самоличност и документ за собственост на въпросния земеделски имот.

В същата заповед се регламентира и преминаването пред КПП на транспортни средства, превозващи сезонни земеделски работници до обработваемите селскостопански площи. Водачите представят служебна бележка от работодателя на сезонните работници, в която е посочен маршрутът и списък на пътниците.

Работодателите на сезонните работници са длъжни да осигурят за тях лични предпазни средства – защитни маски за лице и ръкавици, а превозвачът е длъжен да дезинфекцира транспортното средство преди отпътуването.

 

 

Върни се в началото на страницата