ОБЩИНА ХАСКОВО

ОБЯВЯВА КОНКУРС

 

За избор на управител в Областен информационен център (ОИЦ) – гр. Хасково, при следните условия:

 

Минимални изисквания:

  • висше образование, степен „магистър”;
  • управленски опит: минимум 1 година;
  • професионален опит: минимум 1 година опит в разработването, изпълнението, мониторинга и контрола и/или управлението и реализацията на поне един проект с европейско финансиране от предприсъединителните и/или СКФ или Европейските структурни и инвестиционни фондове; или опит в работа с мрежи за предоставяне на информационни услуги; опит в организирането и провеждането на информационни събития, семинари конференции и др;
  • допълнителна квалификация:

- компютърна грамотност–MS Office, Internet, други софтуерни продукти и приложения (доказва се с диплома или сертификат);

- владеене на най-малко един работен език на Европейския съюз (английски език, френски език и/или немски език) (доказва се с диплома или сертификат за владеене на определено ниво); ползването на друг от официалните езици на ЕС на работно ниво е предимство.

 

Основни задължения:

• Планира, организира, ръководи и контролира дейността на останалите членове на екипа на ОИЦ в сътрудничество с ръководителя на проекта в съответствие с конкретните изисквания и указания, възложени от ЦИКО;

• Съгласува целите и нормативите за работа, разработва и предоставя за одобрение планове и графици, подготвя отчети за дейността на ОИЦ пред работодателя, ръководителя на проекта, ЦИКО;

• Сътрудничи на Управляващите органи (УО) на програмите, съ-финансирани от ЕСИФ, при организирането на инициативи за информация и публичност и др.

 

Провеждане на конкурса:

  1. Всеки кандидат подава документи лично или чрез пълномощник.
  2. Конкурсна комисия преценява дали са представени изискуемите документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните изисквания за заемане на длъжността. До участие в конкурса се допускат само лица, представили всички необходими документи.
  3. Конкурсът ще се проведе на три етапа – по документи, писмен тест и интервю.
  4. Необходими документи:

- професионална автобиография на български, в Europass формат;
- копия от документи, доказващи придобитата образователно-квалификационна степен – диплома и приложенията към нея;
- копия от документи, удостоверяващи продължителност на професионалния опит (трудова/служебна/осигурителна книжка);
- копия от документи, доказващи квалификация и умения - трудови/граждански договори, трудови/ служебни/ осигурителни книжки/ сертификати/ удостоверения/ референции, извадки от системата ИСУН и др, доказващи изпълнение на изискванията;
- копия от документи, доказващи минимален управленски и експертен опит –трудова/служебна или осигурителна книжка, - копия от договори/длъжностни характеристики за работа по проект(и), извадки от системата ИСУН и др. документи, доказващи изпълнение на изискванията.

 

Кандидатите могат да се запознаят с Длъжностната характеристика за длъжността “Управител на ОИЦ” на място в община Хасково, пл. “Общински” 1, ст. 309, всеки работен ден от 09,00 до 17,00 часа или на официалната електронна страница на Община Хасково www.haskovo.bg.

 

Основна заплата: 2090,82 лв.

 

За длъжността „Управител на ОИЦ” ще бъде подписан трудов договор по реда на чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ за срок до 31.12.2021г. на 8 часов работен ден, с шест месечен изпитателен срок в полза на работодателя.

 

Място на подаване на документите: Община Хасково, 6300 град Хасково, пл. “Общински” 1, ст. 309, всеки работен ден от 09,00 до 17,00 часа.

 

Срок за подаване на документи: 11.05.2020 г., включително.

 

Списък на допуснатите до следващия етап ще бъдат публикувани на информационното табло в сградата на Община Хасково, на официалната електронна страница на Община Хасково www.haskovo.bg , както и на Единния портал: : www.eufunds.bg.

 

 

 

Прикачени файлове

Върни се в началото на страницата