КРАЙНО КЛАСИРАНЕ

ЗА ДЛЪЖНОСТТА „УПРАВИТЕЛ НА УСЛУГАТА“

 

Въз основа на Протокол от 07.04.2020г., на комисия, назначена със Заповед №609/03.04.2020г. на Кмета на Община Хасково за провеждане на подбор за длъжността „Управител на услугата“ по

Проект BG05M9OP001-2.040-0006 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“ – гр. Хасково“ се изготви следният списък с крайно класиране на кандидатите в низходящ ред, според получените крайни оценки, както следва:


№ | Имена на кандидата | Брой точки | Място
1. | Галина Георгиева-Караджова | 23,2 | 1

 

Председател:
Росица Ангелова – Ръководител проект .............п...............

Върни се в началото на страницата