О Б Я В А

ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С УВРЕЖДАНИЯ ОБЯВЯВА ПОДБОР ЗА ДЛЪЖНОСТТА  "ВЪЗПИТАТЕЛ"

 

 

Във връзка с вакантно място , Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания  обявява подбор за наемане на възпитател.

 

 

ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА

  1. Работни места – 1 брой;
  2. Място на работа - ЦНСТДМУ- 2 гр. Хасково, ул. „Съгласие“ №5
  3. Характер на работа - Подкрепа на деца и младежи с увреждания, както и техните семейства за социална интеграция и повишаване на тяхното благосъстояние.
  4. Длъжността се заема след сключване на трудов договор по реда на чл.68, ал.1, т.1 във връзка с чл.70, ал.1 от  КТ/ едногодишен договор със срок на изпитване 6 месеца, уговорен в полза на работодателя/.

 

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА

 

•Образование: висше

•Образователна степен:бакалавър:

•Професионална област: „Педагогика”, „Специална педагогика”

•Допълнителна квалификация: компютърна грамотност;

•Професионален опит:  не се изисква.

Необходими документи за кандидатстване за първи етап:

1.Заявление за участие в подбор – свободен текст с телефон за контакт на кандидата ;

2.Професионална автобиография;

3.Копие от диплом за завършено образование;

 

НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДБОРА:

1. Първи етап - приемане на кандидатите - опознавателна среща с управителя на центъра, запознаване с обстановката, с потребителите и длъжностната характеристика за позицията.

2. Втори етап - разглеждане и проверка на подадените документи за съответствие с обявените изисквания за длъжността;

3.Трети етап - интервю с допуснатите кандидати.   

 

МЯСТО И СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ: 

Документи се подават лично в сградата   на   Център за настаняване от семеен тип  за  деца и младежи с увреждания.

Срок за подаване на документите е до 01.04.2020 г. включително, всеки работен ден от 8.30 часа до 16.00 часа .

 

Допуснатите до интервю  кандидати ще бъдат  информирани  лично за  датата, мястото и часа на провеждането му . За повече информация тел. 038/58  71  71

Върни се в началото на страницата