Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 във връзка с чл. 136, ал.1 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица:

-  Данчо Недялков Йорданов – с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ж.к.“*******“№ **, вх.*, ет.*, ап.**, като съсобственик на УПИ VI410,  с. Гарваново, общ. Хасково;

-  Стойчо Николаев Янков – с последен известен административен адрес:  гр. Пловдив, бул.“*******“№ **, ет.*, ап.*, като съсобственик на УПИ V409, с. Гарваново, общ. Хасково;

-  Даниела Стойчева Дойкова – с последен известен административен адрес:  гр. Пловдив, ж.к.“*******“№ ***, вх.*, ет.*, ап.**, като съсобственик на УПИ V409, с. Гарваново, общ. Хасково;

-  Вълю Пилев Въчев – с последен известен административен адрес:гр. Хасково, бул.“*******“№ **, вх.*, ет.*, ап.**, като съсобственик на УПИ III406, с. Гарваново, общ. Хасково;

-   Добринка Динкова Димитрова – с последен известен административен адрес: гр. Пловдив, ул.“*******“№ *, ет.*, ап.**, като съсобственик на УПИ II405,  с. Гарваново, общ. Хасково;

-   Христа Иванова Христова – с последен известен административен адрес:  гр. Хасково, ж.к.“*******“№ **, ет.*, ап.**, като съсобственик на УПИ II405, с. Гарваново, общ. Хасково;

че е изработен проект за изменение на Подробен устройствен план – план за улична регулация на кв. 43 и изменение на плана за регулация на УПИ II405, УПИ III406, УПИ IV407,408, УПИ V409 и УПИ VI „за фурна“, кв. 43 по плана на с. Гарваново, общ. Хасково.

Проектът се намира в Дирекция АГСИ на ул. “Михаил Минчев” № 3, ет. І-ви, стая № 18. Приемни дни – всеки ден  от 9.00 – 12.00 ч.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ искания и възражения по проекта се правят в 14 - дневен срок от получаване на съобщението.