На основание чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 18а, т.10 от АПК Ви съобщаваме, че на основание чл. 194, ал.1 от ЗУТ е издадена Заповед №517/10.03.2020г. на Кмета на Община Хасково за осигуряване на свободен достъп за извършване на разрешените строително-монтажни работи от Изпълнителя на обект: Нова ВЛ 400 kV от  п/ст „Марица изток“ до п/ст „Неа Санта“ (Р. Гърция) на територията на Република България за срок от 12.03.2020г. до 30.09.2021г.

Заповедта се намира в Дирекция АГСИ на ул. “Михаил Минчев”№ 3, ет. І-ви, стая № 18. Приемни дни – всеки ден.

Настоящата заповед може да бъде оспорена, съгласно чл.215 от ЗУТ в 14-дневен срок от датата на съобщаването.

Съгласно условието на чл. 217, ал.1, т.8 от ЗУТ оспорването на заповедта пред съда не спира нейното изпълнение.