КРАЙНО КЛАСИРАНЕ

ЗА ДЛЪЖНОСТТА „УПРАВИТЕЛ“

 в Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания

 

 

Въз основа на Протокол от 11.03.2020г., на комисия, назначена със Заповед №  511/09.03.2020г. на Кмета на Община Хасково за провеждане на подбор за длъжността „Управител“ в Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания се изготви следният списък с крайно класиране на кандидатите в низходящ ред, според получените крайни оценки, както следва:

 

Име, презиме и фамилия

Брой точки

Място

1.

Милен Митков Мандов

22,2

1

2.

Христина Сотирова Сертева

18,2

2

 

 

Въз основа на гореизложеното и предвид обявената 1 /една/ позиция за длъжността „Управител“ в Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания, комисията предлага да бъде назначен кандидатът получил най-много точки.

 

 

           

 

 

Председател: Мария Вълчева – Заместник кмет на Община Хасково: ............п.................

Върни се в началото на страницата