СПИСЪК

НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ЗА

ДЛЪЖНОСТТАУПРАВИТЕЛ НА УСЛУГАТА

 

Въз основа на Протокол от 09.03.2020г., на комисия, назначена със Заповед №  513/09.03.2020г. на Кмета на Община Хасково за провеждане на подбор за длъжността „Управител на услугата“ по Проект BG05M9OP001-2.040-0006 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“ – гр. Хасково“ се изготви следният списък на допуснати и недопуснати кандидати:

 

1.   След запознаване и проверка на подадените от кандидатите документи  за участие в обявения подбор, допуснати до явяване на интервю са следните кандидати:

 

  1. НЯМА

 

 

 2. След запознаване и проверка на подадените от кандидатите документи  за участие в обявения подбор, недопуснати до явяване на интервю са следните кандидати:

 

Имена на кандидата

Основание за недопускане

1.

Янка Серафимова

Не представя документ удостоверяващ изисквания минимален професионален опит.

2.

Веселина Янева

Не представя документ удостоверяващ изисквания минимален професионален опит.

 

 

 

Председател:

 

Росица Ангелова – Ръководител проект: ……п…....

Върни се в началото на страницата