СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ  КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „Управител“

в Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания

 

 

Въз основа на протокол от 09.03.2020г., на комисията, назначена със Заповед №511/09.03.2020 г. на Кмета на Община Хасково за провеждане на подбор за длъжността „Управител“в Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания се изготви следния списък на допуснати и недопуснати кандидати:

1.   След запознаване и проверка на подадените от кандидатите документи  за участие в обявения подбор , допуснати до явяване на интервю са следните кандидати:

 

  1. Христина Сотирова Сертева
  2. Милен Митков Мандов

 

2. След запознаване и проверка на подадените от кандидатите документи за участие в обявения подбор, недопуснати до явяване на интервю са следните кандидати:

 

  1. Янка Серефимова Серафимова - Не представя документ удостоверяващ изискуемия професионален опит и копие от сертификати/удостоверения от преминати обучения.
  2. Галина Александрова Сталева - Не представя автобиография, документ удостоверяващ изискваната образователно-квалификационна степен  по някоя от изискумените професионални области на висшето образование, документ удостоверяващ изисквания професионален опит  и копие от сертификати/удостоверения от преминати обучения.

 

Допуснатите  кандидати следва да се явят на 11.03.2020г. от 09.00ч. за провеждане на интервю в сградата на Община Хасково, гр.Хасково, пл.”Общински” 1, зала 315, ет.3.

 

 

 

 

 

           

Председател: Мария Вълчева – Заместник кмет на Община Хасково

Върни се в началото на страницата