Във връзка с влезли в сила Преходни и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане от 1 януари 2020 година, община Хасково Ви информира, че съгласно параграф 28 е в сила следното:

За новопостроени сгради, които подлежат на въвеждане в експлоатация по реда на Закона за устройство на територията и които са завършени в груб строеж към 31 декември 2019 година, но не са въведени в експлоатация или за тях не е издадено разрешение за ползване, данните по чл.14, ал.2 от Закона за местните данъци и такси се подават от възложителя в срок до 29 февруари 2020г.