СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТАУПРАВИТЕЛ

в „Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства“

 

Въз основа на Протокол от 10.02.2020г., на комисия, назначена със Заповед №  367/10.02.2020г. на Кмета на Община Хасково за провеждане на подбор за длъжността „Управител“ в „Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства“ по Проект "Подай ръка на нашите деца", финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, приоритетни оси „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“, процедура BG05M9OP001-2.019 „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите – ЕТАП 2 – предоставянето на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства - КОМПОНЕНТ 1“ се изготви следният списък на допуснати и недопуснати кандидати:

 

1.   След запознаване и проверка на подадените от кандидатите документи  за участие в обявения подбор, допуснати до явяване на интервю са следните кандидати:

 

  1. Станимир Хаджиангелов
  2. Невена Желязкова

 

Допуснатите кандидати трябва да се явят на интервю на 17.02.2020г. от 10:30 часа в сградата на Община Хасково, гр.Хасково; пл. „Общински“ 1.

 

2. След запознаване и проверка на подадените от кандидатите документи  за участие в обявения подбор, недопуснати до явяване на интервю са следните кандидати:

 

  1. Моника Щерева - Не представя документ удостоверяващ изискваната Образователно-квалификационна степен  по някоя от изискумените професионални области на висшето образование.
  2. Лиляна Илчева - Не представя документ удостоверяващ изисквания професионален опит.
  3. Пламен Тодоров – Не представя документ удостоверяващ изискваната Образователно-квалификационна степен  по някоя от изискумените професионални области на висшето образование и документ удостоверяващ изисквания професионален опит.

 

Председател:

 

Златка Караджова – Ръководител проект: ……п.…....

 

 

Върни се в началото на страницата